Tuesday, September 3, 2019

The Girl From The Coffee Shop 3 Chapter 11

ISANG ordinaryong araw lang iyon para kay Benjamin tulad ng mga nagdaang araw at nagkatao’ng may kliyente si Jeff malapit sa The Forum kaya binisita siya nito. 

“I got call from Maya this morning.”

At iyon lang ang kailangang marinig ni Benjamin para ihinto niya anuman ang ginagawa niya nang mga oras na iyon. “N-nakausap mo siya?” Mula sa laptop ay nagtaas siya ng tingin. 

“Yes,” natatawang tugon nito. Tumayo ito at nagpunta doon sa couch.

Gustong magtanong ni Benjamin ng ‘how is she’ pero pinigilan niya ang sarili. Muntik na niyang makalimutan, galit nga pala siya sa babae’ng iyon at kinasusuklaman niya ang lahat ng tungkol dito.

“Okay naman siya. Milan has treated her well, if you ask me. Naroon lahat ng gusto niya – ang art, ang fashion, ang scenery.”

At ang lalaking ipinalit nito sa kanya, kung p’wede lang niyang idagdag. At muli, nanumbalik ang galit na nararamdaman niya. “Nagpunta ka rito para lang sabihin sa akin ‘yan?”

“Oo. Dahil alam ko na halos mamatay-matay ka na kaiisip kung kumusta na ang Maya mo. Oh well, good news for you…itinanong niya kung kumusta ka na raw,” patuloy ni Jeff.

Muli siyang napaangat ng tingin pero tumungo rin siya agad. “Sabihin mo sa kanya, ayos lang ako at sabihin mo sa kanya na huwag na siyang mag-aksaya ng panahong magtanong tungkol sa akin dahil okay lang ako.”

Tumaas ang kilay ni Jeff dahil alam nito na kabaligtaran ang lahat ng sinasabi niya. Tumayo na ito at kinuha ang kulay pula’ng knapsack. “Bakit hindi ikaw ang magsabi sa kanya n’yan? She arrived a couple of days ago so if you want to see her,” and he handed him a small invitation card. “Make sure to be there.”

Hinayaan muna ni Benjamin na makalabas ng opisina niya ang pinsan bago niya buksan ang ibinigay nito. Imbitasyon iyon mula kay Pam para sa soft opening ng bago nitong coffee shop na From Coffee to Cupcakes (a perfect blend of passion and creativity). Naroon ang lugar kung saan ito gaganapin, at ang oras. At sa ibaba’ng bahagi ng maliit na invitation na iyon ay ang sulat-kamay ni Pam – 

Maya is expecting you.

What's New

The Girl From The Coffee Shop 3 EPILOGUE

KUNG tatanungin kung gagawin ko pa rin ang mga desisyong nagawa ko noon, ang sagot ko, oo. ‘Yung tungkol kay Noel, alam ko na nakatakda i...