Wednesday, July 10, 2019

The Girl From The Coffee Shop 3 Chapter 3

WOW, bago ang kotse mo?” taka’ng tanong ni Pam sa kanya nang minsang sinundo niya ang kaibigan sa opisina nito, na ilang minuto lamang mula sa The Forum. Naabutan niya si Pam sa palagi nitong p’westo sa harap ng building na pinagtatrabahuhan nito at palabas pa lang siya ng kotse ay lumapit na agad ito sa kanya. “At aba, may driver ka na ngayon?”

Sa halip na ngiti, simangot ang isinalubong ni Maya sa kaibigan. Hindi niya gusto ang pagkakaroon ng driver at ng bago’t magarang kotse pero wala naman siyang choice. Sabi ni Benjamin, for her own safety. Sabi ni Benjamin, do it for his peace of mind.

Bago sumunod kay Pam, kinausap muna saglit ni Maya si Mang Tony at sinabi rito na balikan siya sa coffee shop pagkaraan ng dalawang oras. Alas diyes pa lamang noon ng umaga pero masakit na sa balat ang mainit na sikat ng araw.

“Baka sa susunod, may bodyguard ka na rin, ha,” natatawang sabi ni Pam nang malapit na sila sa coffee shop.

What' You've Missed