Sunday, July 14, 2019

The Girl From The Coffee Shop 3 Chapter 4

MARAMI pa ring tao sa lobby ng Diamond Hotel nang dumating siya roon, mag-aalas dose na ng gabi. Pagkatapos makapag-check in sa front desk ay tumuloy na siya sa kanyang kwarto sa 12th floor kasunod ang bellboy na dala ang dalawa niyang malalaking maleta.

Wala sa loob na kumuha siya ng isang stick ng Hilton Lights sa kanyang gold plated cigarette case at inilagay iyon sa labi. Akma na niya itong sisindihan nang bigla siyang matigilan. Dahan-dahan siyang naupo sa king sized bed at tiningnan ang sariling repleksyon sa malaking salamin sa kanyang harapan. Saglit niyang tiningnan ang hawak na sigarilyo at patapon iyo’ng inilagay sa ash tray na naroon sa night stand. What was she thinking, coming back after the humiliation she went through three months ago?

Halos hatinggabi na nang makarating siya sa Maynila mula Los Angeles at naisip niya na manatili muna sa hotel habang naroon. Naisip niya na mas mabuti iyon para sa sitwasyon. Walang may alam na nakabalik na siya, kahit pa nga si Benjamin. Wala munang dapat makaalam sa ngayon. Because she has to make a spectacular entrance; because she has to make sure that her comeback is something that everybody will never forget.

What' You've Missed