Quote of the Day

The idea of me is better than the reality of me. - Verity

Wednesday, July 17, 2019

The Girl From The Coffee Shop 3 Chapter 6

ALAS kuwatro na ng hapon nang tingnan ni Maya ang oras sa relo na nakasabit sa kanyang opisina. Matatapos na ang araw niya at sa awa ng Diyos ay wala siyang nakita na ayaw niyang makita. Lunes noon, unang araw niya sa opisina pagkatapos ng napakahaba at nakakagalit na weekend. Ayaw na sana niyang tumuntong sa opisina’ng iyon pero hindi na siya ang dati’ng Maya na bigla na lang nawawala na parang bula. 

Iniligpit na niya ang mga gamit at inilagay sa bag ang mga kailangan niyang iuwing mga papeles at design plates na dapat pang pag-aralan. Maaga siyang uuwi dahil marami pa siyang dapat asikasuhin, kasama na ang paglipat sa bagong uupahan. Bibitbitin na sana niya ang mga gamit nang biglang bumukas ang pinto.  Napanganga siya sa sobrang gulat at mas lalo pa siyang nagulat nang makita kung sino ang bisita niya nang mga oras na iyon. 

Unang tingin pa lang ni Maya kay Benjamin ay alam niyang hindi na maganda ang timpla nito. Bukas ang unang dalawang butones ng suot nitong asul na long sleeves at pulang-pula ang mukha nito sa sobrang galit. 

“Maya, we need to talk,” seryosong sabi ni Benjamin. Lumapit ito kay Maya, sapat lamang para mailapag nito ang mga larawan sa mesa ng dalaga. “Ano’ng ibig sabihin nito?”

Tiningnan iyon ni Maya. Hindi na niya kailangang lumapit pa doon dahil mula sa kinatatayuan niya ay kita na niya kung ano ang mga iyon. 

“Bakit magkasama kayo ng lalaki’ng iyon? Nagkikita pa rin kayo hanggang ngayon?”

Nagpakawala si Maya ng isang bahaw na tawa. “Wow, parang ako pa ang lumalabas na masama ngayon? Sino ba sa ating dalawa ang nakabuntis, ako ba?”

10 Reasons Kung Bakit Nagsusulat ng Erotica/Erotic Romance ang mga Kabataan

1. To explore, to learn. Totoo naman na may matututunan sa pagsusulat ng erotica dahil mas mahirap itong isulat kaysa sa tipikal na nobela. If you think that writing erotica and/or erotic romance is easy, yeah, you’re doing it wrong. 

2. Para makalaya at makalabas sa kahon. Some writers want change. They want to try something different and they feel free when writing erotica.

Tuesday, July 16, 2019

The Girl From The Coffee Shop 3 Chapter 5

"MAYA!"

Ilang beses na pasigaw nang tinatawag ni Noel si Maya pero parang hindi siya nito naririnig. Lumalakas na ang ulan at lahat ng tao ay tumatakbo para humanap ng masisilungan pero patuloy lang si Maya sa paglalakad na tila ba walang pakialam kung mabasa man ito o hindi. 

"Maya!" muling tawag ni Noel. Hininto nito ang sasakyan sa gilid ng daan at mabilis nitong tinakbo ang kinaroroonan ni Maya.

Walang tugon mula sa dalaga. At nang lapitan ito ni Noel, hindi maitatago ni Maya ang pag-iyak nito. Humahalo na ang luha ng dalaga sa malakas na patak ng ulan. Wala na sa ayos ang buhok nito at namamaga na rin ang mga mata dahil marahil sa kakaiyak.

"Maya, ano'ng nangyari?" nag-aalalang tanong ni Noel. Inalalayan niya ito sa magkabilang braso pero hindi pa rin ito sumagot at patuloy lang sa pag-iyak at sa paglalakad. At sa tingin ni Noel ay wala nang pag-asang makakuha ng sagot mula dito katulad ng walang pag-asang tumila ang ulan.

Tumingala muna si Noel na para bang nanalangin na humina ang patak ang ulan at pagkatapos ay inalalayan si Maya sa pagtawid hanggang sa makarating sila sa sasakyan niya na nakaparada sa kabilang parte ng kalsada.

"Maya, ano ba ang nangyari, bakit ka umiiyak?" tanong ni Noel nang nakasakay na sila sa sasakyan. Pareho silang basa'ng-basa pero ibinigay niya kay Maya ang dalawang tuwalya na naroon sa upuan sa likuran ng kotse. 

Monday, July 15, 2019

On POV

1. Isang POV lang bawat scene. Dapat, bago magsulat, linawin muna sa sarili kung kanino’ng perspective ang isusulat mo. Focus on that character, think about his/her personality before writing. 

2. I-break ang scene kapag nagpapalit ng POV. Hindi p’wede ‘yung sa gitna ng dialogue o paragraph ay biglang papasok ang POV ng isa pang character. P’wede ring chapter break, na bawat chapter, ibang POV. Really depends on your writing style.

Sunday, July 14, 2019

The Girl From The Coffee Shop 3 Chapter 4

MARAMI pa ring tao sa lobby ng Diamond Hotel nang dumating siya roon, mag-aalas dose na ng gabi. Pagkatapos makapag-check in sa front desk ay tumuloy na siya sa kanyang kwarto sa 12th floor kasunod ang bellboy na dala ang dalawa niyang malalaking maleta.

Wala sa loob na kumuha siya ng isang stick ng Hilton Lights sa kanyang gold plated cigarette case at inilagay iyon sa labi. Akma na niya itong sisindihan nang bigla siyang matigilan. Dahan-dahan siyang naupo sa king sized bed at tiningnan ang sariling repleksyon sa malaking salamin sa kanyang harapan. Saglit niyang tiningnan ang hawak na sigarilyo at patapon iyo’ng inilagay sa ash tray na naroon sa night stand. What was she thinking, coming back after the humiliation she went through three months ago?

Halos hatinggabi na nang makarating siya sa Maynila mula Los Angeles at naisip niya na manatili muna sa hotel habang naroon. Naisip niya na mas mabuti iyon para sa sitwasyon. Walang may alam na nakabalik na siya, kahit pa nga si Benjamin. Wala munang dapat makaalam sa ngayon. Because she has to make a spectacular entrance; because she has to make sure that her comeback is something that everybody will never forget.

Popular Posts